Ochrana osobních údajů pro e-shop www.pipasik.cz

1. Obchodní společnost Pipasik s.r.o se sídlem Heřmanova 1087/10, Holešovice, 170 00 Praha 7, identifikační číslo 098 63 699, zapsané v obchodním rejstříku Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 343715, (dále jen „prodávající“ nebo „správce“) zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů „GDPR“)(dále jen: „Nařízení”), následující osobní údaje:
a) Základní identifikační údaje: jméno, příjmení, adresu bydliště, tituly
b) Kontaktní údaje: e-mailovou adresu, telefonní číslo
c) Fakturační a transakční údaje – jedná se o informace objevující se na fakturách o sjednaných fakturačních podmínkách a o přijatých platbách, DIČ, IČ
d) Geolokalizačné informace- informace z internetového prohlížeče nebo aplikací, které využíváte

2. Výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovat pro odbavení objednávek a další plnění ze smlouvy, pokud mezi vámi a prodávajícím dojde k uzavření kupní smlouvy. Takové zpracování osobních údajů umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy.
Prodávající zpracovává tyto údaje rovněž za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran.
Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Takové zpracování je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti a pro účely oprávněných zájmů správce.

3. Na e-mailovou adresu, případně telefonní číslo mohou být kupujícímu zasílány novinky a jiná obchodní sdělení, tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej kupující neodmítne. Tato sdělení lze kdykoliv jakýmkoliv způsobem – například zasláním e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit.

4. Zpracování osobních údajů je prováděno pověřenou osobou Zuzana Šuleková, tedy správcem osobních údajů. Osobní údaje pro tohoto správce zpracovávají také zpracovatelé:
a) Poskytovatelem služby Origine, provozované společností Origine Mlýnské nábřeží 35a, Brno 614 00, IČ: 72416165, Datová schránka: 7vcp9qf, Živ. rejstřík je veden ŽÚ Mag. m. Brna, Malinovského nám. 3 zapsáno od 13.02.2002

b) Dopravní spoločnoast Česká pošta, s.p. se sídlem Politických vězňů 909/4, Praha 1 110 00

Zásilkovna s.r.o. Lihovarská 1060/12, 190 00 Praha a společnost PPL CZ s.r.o. K Borovému 99, 251 01 Říčany, Jažlovice.

c) Osobní údaje nebudou předány do třetích zemí mimo EU.

5. Správce nemá osobu tzv. pověřence. Správce lze kontaktovat na emailové adrese info@pipasik.cz
6. Správce osobních údajů, jakožto provozovatel webové stránky www.pipasik.cz, užívá na této webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity za účelem:
a) měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách;
b) Základní funkčnosti webových stránek.

– Sběr cookies za účelem uvedeným výše může být považováno za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu – oprávněného zájmu správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.

– Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možný buďto nastavit v rámci nastavení prohlížeče, nebo je možné vznést proti takovému sběru na základě oprávněného zájmu správce námitku dle čl. 21 Nařízení, která je dostupná v dolní části webových stránek. Vaše námitka bude vyhodnocena bezodkladně. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.

– Vznese-li návštěvník námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.

– Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu, jsou posuzovány v podobě hromadného celku a v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.

– Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:
a) Poskytovatelem služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;

7. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
– zrušit kdykoliv zasílání obchodních sdělení,
– vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce,
– požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
– vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
– požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými zájmy správce,
– na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování na základě souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy,
– požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
– na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,
– podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 17.1.2022.